Thursday, November 24, 2016

Uue meedia ja väärtuste töötuba - 4 kooli koostöö Ehte Humanitaargümnaasiumis

Muutunud uues maailmas on väga olulisel kohal privaatsus, teadlikkus digitaalsest ohutusest, olemisest maailmakodanik. Kõik see puudutab noori väga - mis on sotsiaalmeedias head ja ka mis ei ole nii hea. Me peame selles uues maailmas olema enam paindlikud, avatud ja arvestama teisega - nii erinevate rahvuste vahel kui ka lapsed täiskasvanutega ning vastupidi.

Õpilased töid näiteid ja arutlesid kuidas olla turvalisem ja kuidas seda oskust ka teistega jagada.

Pädevused:

 • kultuuri- ja väärtuspädevus - teadvustada oma väärtushinnanguid;
 • sotsiaalne ja kodanikupädevus - teada ja järgida ühiskondlikke väärtusi ja norme; austada erinevate keskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, religioonide ja rahvuste omapära; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel;
 • enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; analüüsida oma käitumist erinevates olukordades; käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise; lahendada suhtlemisprobleeme;
 • õpipädevus - analüüsida oma teadmisi ja oskusi, motiveeritust ja enesekindlust ning selle põhjal edasise õppimise vajadusi;
 • matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus - mõista loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust ja piiranguid; kasutada uusi tehnoloogiaid eesmärgipäraselt;
 • digipädevus - kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelu.


Monday, November 21, 2016

Raspberry Pi ja Tiina Nõges

Raspberry Pi on pisike, pangakaardi suurune, aga väga võimekas arvuti. Seda kasutatakse paljude tavaarvutigagi tehtavate toimingute jaoks. HITSA koolitusel „Raspberry Pi algajatele“ saab teada, kuidas miniarvutit kasutada loodus- ja reaalainetes.

Loe edas, mida Tiina Nõges asjast arvab: 

https://koolielu.ee/info/readnews/525052/raspberry-pi-algajatele

Friday, November 11, 2016

Hollandi koolijuhid Pelgulinnas

Täna külastasid meid 14 Hollandi koolijuhti.

Nähti tunde, kuulati kuidas IT töötab ja arutleti koolijuhtidega meilt ja Ehte Humanitaargümnaasiumist, et kuidas maailmas haridusel läheb ning midagi üksteiselt õppida. 

Monday, November 7, 2016

Külalised Weps.ee

Täna külastasid meid Weps.ee tegijad.
Tegemist on vahva uue StartUppiga, kes lubab maaima muuta veebilehtede tegemises.

I generatsioon - HTML
II generatsioon - löödi lahku sisu, raamid ja disain
III generatsioon - sisuhaldused
ja nüüd on toimunud ka revulutsioon sisuhalduste kasutamises
a. Wordpress laadi keerulised massivsed süseemid, mis on sobilikud suurfirmadele
b. Lihtsad veebilahendused, milles ise disainid lohistades ja kukutades: nt Weebly
c. Automatiseeritud lahendused, milles nagu vestled robot-inimesega, kes sinu vastuste peale loob sobiliku One-pager lahenduse. Siia hulka kuulub ka Weps.

http://weps.ee/

11. klassi õpilased testisid keskkonda täna, järgmine nädal on 10. klassi kord.

Mõtteid, mis tekkis:

 • lihtne, isegi liiga lihtne
 • kiire
 • loogiline
 • oli huvitav
 • meeldis!Wednesday, November 2, 2016

PG 5 tärni!

Pelgulinna Gümnaasium pälvis tunnustuse - digitaalselt aktiivne kool - kuldtase.
Selle tunnustuse pälvisid Eestis veel 26 kooli. 
Loe lähemalt siit - kliki siia
Meccano roboti tervitus - kliki siia

uus 3d printer

Uus õpilane Prusa i3, 3Dprinter alustab õppetööd arvutklassis 1. Byroomaailm selgitab, õpetajatele, millised on uue õpilase oskused ja vajadused.