Saturday, August 30, 2014

Uuendused tehnoloogiaõpetamises 2014-2015 kooliaastal

Alustades algusest ehk algklassidest on informaatikaõpetuse tunni toetuseks tunniplaanis ka tunnid, kus õpetaja saab enda kasutusse tahvelarvutid. Tegeletakse aineõpetuse väljakutsetega: eesti keel, loodus, matemaatika jne. See annab võimaluse klassiõpetajale väiksemas grupis rakendads 1:1 nutiseadmete kasutust.

Samamoodi külastavad meie kooli Talinna Ülikooli klassiõpetaja eriala hariodustehnoloogia praktikandid, kes toovad uusi tuuli ja mõtteid ülikooli rindelt.

Tehakse koostööd ka teiste tegijatega: Innove, Telda OÜ jt.

Kuna üks komplekt nutiseadmeid on liiga vähe, siis püüame neid üksteisega jagada nii, et kõik 1-4. (potensiaalselt 1.-6.) klassi klassiõpetajad saaksid kogemuse igas oma ainetunnis kasutada tehnoloogiaid, mis aktiveerib õpiasi, kasutada tagurpidi klassiruumi lahendust kui ka õpetada differentseeritult.

Ettevõtmine viiakse ellu ja tegevused kaardistatakse ning analüüsitakse Samusngi Digipöörde projekti raames. Tegevused edaspidi liiguvad meie igapäeva normaalse elu harjumusteks.


Eesmärgiks on saavutada digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.http://digipööre.ee/


Friday, August 29, 2014

Kooli on jõudnud EV3 robotid ja kosmosematt

EV3 robotid on need kõige uuemad robotid ja kosmosemissioon on see kõige lahedam tuleviku väljavaatega robootika kasutamise võimalus.

Seega hakkame meiegi, nagu teised koolid kosmost valltama!

Juhendaja õp. Tiina Nõges


Digipöörde meeskond koolitumas Mectory majas


Friday, August 22, 2014

Pelgulinnas toimus Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi Seminar

Õppeaasta alguses toimub alati erinevaid koolitusi. Seda ka sellel aastal.
Pelgulinna Gümnaasiumi arvutiklassides ja auditooriumis sai kogeda:
  • Robootika esimeses kooliastmes - Tiina Nõges
  • Kodu Game Lab programmeerimine - Petri Asperk
  • Liitreaalsus (augmented reality) - Anneli Rumm
Külalistena astusid esile ka Hitsa-st Andres Ääremaa, Nutilabor, Lasteka FLL meeskond ja robootika töövihiku ning videote projektijuht Janika Leoste. Samamodi sai katsuda Windowsi nutivahendeid.

Ettevõtmist toetas Microsoft.

Pilte:

Kodu Game Lab


Liitreaalsus


Robootika