Friday, October 21, 2016

Uchida külastus

Pilte Jaapani firma Uchida ja sõprade külastusestWednesday, October 19, 2016

Lõimingulaager 4 kooli koostöös Pärnu Tammsaare koolis

Päeva teemad:

  • tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas;
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine – taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid;
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele;
  • Progetiigri õpituba, osaleme CodeWeek-il (Ehte HG)


Friday, October 14, 2016

Osalemine CodeWeekil

Toimuvad töötoad on toodud ära ka CodeWeeki kaardil

Codeweek on Euroopa suurim koodimise nädal ja meie võtame sellest osa!
Teeme Eesti suureks - internetis!

Pärnus toimub:
Projekt toimub nelja kooli (Ehte Humanitaargümnaasium, Pärnu Tammsaare kool, Pärnu Vanalinna Põhikool, Pelgulinna Gümnaasiumi) 6.-8. klasside õpetajate ja õpilaste vahel, mille eesmärgiks on rahvusliku mitmekesisuse väärtustamise ja eesti keele oskuse arendamise eesmärgil omavahel koostööd tegemine. 

19.10

ProgeTiigri töötuba:
http://events.codeweek.eu/view/23277/htm-4-kooli-loimingukoostoo/

Loquiz töötuba:
http://events.codeweek.eu/view/23299/htm-4-kooli-loimingukoostoo-loquizi-otsingumang/

Targalt Internetis töötuba:
http://events.codeweek.eu/view/23311/htm-4-kooli-loimingukoostoo-targalt-internetis-tootuba/

20.10

Filmiõppe töötoad ja tegevused
http://events.codeweek.eu/view/23319/htm-4-kooli-loimingukoostoo-filmioppe-paev/

ja

Pelgulinna Gümnaasiumis

  • Pelgulinna Gümnaaisum korraldab Nutitsirkuse. Õpilased õpetavad teisi õpilasi ning kooli külastavaid välismaalasi. Õpilased näitavad ette oma oskuseid kasutades: Lego WeDo, Raspberry Pi, Ozobot, Beebot, Tahvelarvutid, MEet Edison, MakeyMakey ja erinevad programmeerimise appid ja programmid. Näidatakse ka Beebotte ja 3D printimist. Ettevõtmises osaleb 260 õpilast 35 täiskasvanut.
  • Praktikandid Anna-Lena ja Julina viisid läbi Ozobottide töötoa 2.-5. klassi õpilastele. Kokku osales tegevuses 450 õpilast.